Xubala.com » Web store »

Count number game

27-10-2013 | Post By Linh Le

Count number game

Count number game – A simple counting games. The method is fairly simple game, your task is to pre-order numbers from low to high slowly, the display color for each number, making it difficult to search certain squares. Once you find the serial number box can now search the next cell, the game has 99 squares from 1 to 99.

It’s free, if you find this information helpful please recommend to your friends and relatives.

Setup

Privacy!

  • We do NOT storage Google account  login information (and therefore, you need to be logged into your Google account).
  • We do NOT send any data to the server of any third party.
  • We are very happy to read and reply to your comment.

Count number game

Count number game – một trò chơi giải trí mang tính tư duy tìm kiếm. Phương pháp chơi rất đơn giản nhiệm vụ của bạn là tìm các số từ 1 đến 99, số tìm phải theo thứ tự.

Nó hoàn toàn miễn phí, nếu bạn thấy thông tin hữu ích xin vui lòng giới thiệu cho bạn bè và người thân của bạn.

Cài đặt

Quyền riêng tư!

  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản Google (do đó, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Google của bạn).
  • Chúng tôi không gửi bất kỳ dữ liệu đến máy chủ của bất kỳ bên thứ ba.
  • Chúng tôi rất vui đọc và trả lời bình luận của bạn.

mega888 apk